• info@ekopon.cz
 • Pneu/auto servis
  775 799 183
 • Čistění vozidel
  775 799 183
 • Odtahová služba
  775 799 185
 • Půjčovna nářadí
  775 799 184
 • Půjčovna vozíků
  776 776 551
 • Výkup železa
  774 104 100

Podmínky nájmu

Nájemce je oprávněn nářadí užívat způsobem, který je přiměřený povaze a určení najaté věci. Nájemce se zavazuje, že bude nářadí používat pouze k účelu, pro který je určeno, způsobem obvyklým a bude s ním zacházet šetrně. Vyvaruje se přetěžování mechanismů a zařízení, dodrží předepsané přestávky v práci, bude respektovat návod k použití a údržbě zapůjčeného nářadí a práci ihned ukončí, vznikne-li na něm závada či porucha.

Technický stav půjčovaného nářadí je kontrolován pronajímatelem i nájemcem při jeho vydávání i vracení a případné drobné nedostatky, které nebrání řádnému a bezpečnému používání, se uvedou v půjčovní smlouvě.
Nájemce svým podpisem potvrzuje, že zapůjčené nářadí zkontroloval, že mu bylo předvedeno v chodu a že při tomto úkonu neshledal žádné závady ani poškození. Dále potvrzuje, že byl seznámen s obsluhou svěřeného stroje, že byl poučen o práci s elektrickým / nebo motorovým/ nářadím a o první pomoci při úrazu el. proudem.
Nájemce potvrzuje, že se seznámil s návodem k obsluze a údržbě pronajatého nářadí a pro jeho používání si zajistí odbornou obsluhu, pokud to charakter nářadí, prováděné práce nebo předpisy vyžadují.

V případě, že dojde k poruše půjčeného nářadí v rozsahu, který brání jeho řádnému využití, je třeba tuto skutečnost okamžitě reklamovat. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel a půjčovné bude účtováno v plné výši.

Nájemce během celé doby pronájmu odpovídá za poškození, zničení, odcizení nebo ztrátu stroje. /Poškození motorického rázu jsou rizikem půjčovny, pokud nedošlo k prokazatelnému přetížení stroje a extrémnímu namáhání nástrojů. Mechanická poškození hradí zákazník/.
Nájemce není oprávněn dát vypůjčený stroj do pronájmu třetí osobě.

V případě poškození či opotřebení stroje, které neodpovídá stavu stroje při vypůjčení a jeho přiměřenému opotřebení po dobu výpůjčky, se nájemce zavazuje uhradit pronajímateli aktuální pořizovací cenu poškozených, ztracených či odcizených předmětů, respektivě skutečné náklady na jejich opravu. Tyto náklady se hradí ze složené zálohy ihned, pokud je lze stanovit, nebo zálohově.

Pronajímatel je oprávněn při porušení kterékoliv z podmínek půjčovního řádu ze strany nájemce odstoupit okamžitě od nájemní smlouvy.

Nájemce vrátí pronajímateli stroj řádně očistěný a předvede ho v chodu. V případě vrácení nečistého stroje uhradí nájemce pronajímateli poplatek za vyčištění.